Algemene voorwarden


Dienstvoorwaarden van Bytro Labs GmbH

§ 1 Toepassing

1.1 Bytro Labs GmbH, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg (vanaf hier "Bytro Labs") levert het online spel (vanaf hier "het spel") en aanvullende diensten op internet. Onder deze extra diensten vallen onder andere; het aanmaken van een gebruikersprofiel, deelname aan een forum en de aankoop van virtuele goederen, alsmede andere diensten. Spelers van het spel worden vanaf hier "deelnemers" genoemd.

1.2 Bytro Labs levert haar diensten aan de deelnemers aan het spel (met inbegrip van alle aanvullende diensten) uitsluitend op basis van deze dienstvoorwaarden (vanaf hier "dienstvoorwaarden"). Bytro Labs sluit bij deze alle dienstvoorwaarden van de deelnemers uit. Dergelijke dienstvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien Bytro Labs hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat.

1.3 Deze dienstvoorwaarden hebben geen betrekking op vragen die kunnen voortvloeien uit diensten die door derden worden geleverd, met inbegrip van vragen over internettoegang.

1.4 De spelregels van het spel zijn beschikbaar op de website van het spel. Door deel te nemen aan het spel, gaat de deelnemer akkoord met de regels van het spel en de voorwaarden voor deelname, die hiermee bindend worden.

§ 2 Onderwerp van contract

2.1 Bytro Labs verzorgt de deelname aan het online spel en het gebruik van aanvullende diensten die aan het spel zijn gerelateerd, binnen het bestek van de bestaande technische en operationele mogelijkheden. Bytro Labs levert de deelnemers aan het spel zekere informatie en stelt de deelnemers in staat om bepaalde gegevens en informatie op het internet weer te geven en persoonlijke profielen in het spel aan te maken, die zichtbaar kunnen zijn voor andere deelnemers. Verder krijgen de deelnemers de kans om deel te nemen aan discussieforums. Bytro Labs voorziet de deelnemers van de noodzakelijke toepassingen om online deel te kunnen nemen aan het spel.

2.2 Het gebruik van de basisversie van het spel is kosteloos. Er worden echter kosten in rekening gebracht voor bepaalde aanvullende diensten en toepassingen (zie § 7). Aanvullende diensten en toepassingen waarvoor moet worden betaald, worden apart weergegeven op de website.

2.3 Het spel wordt constant uitgebreid, bijgewerkt en gewijzigd om haar deelnemers te voorzien van een optimale spelervaring. Daarom krijgt de deelnemer uitsluitend het recht om deel te nemen aan de op dat moment actuele versie van het spel. Bytro Labs behoudt het recht voor om de exploitatie van het spel of bepaalde functies daarvan te staken, zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving. In dat geval kan de deelnemer om restitutie vragen voor verrichte betalingen ten behoeve van door Bytro Labs geleverde diensten waarvan nog geen gebruik is gemaakt. Het recht van de deelnemer om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen, blijft ongewijzigd. Alle andere aanspraken zijn uitgesloten.

2.4 Onze games kunnen elementen bevatten die zijn gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie, zoals Midjourney, Stable Diffusion of DALL-E.

§ 3 Deelnemers

3.1 Het spel wordt alleen aangeboden aan consumenten zoals beschreven in § 13 BGB.

3.2 Wij bieden onze games uitsluitend aan personen ouder dan 16 jaar aan. Personen jonger dan 16 jaar komen niet in aanmerking om onze spellen te spelen.

3.3 Deelname aan het spel is uitsluitend voor amusementsdoeleinden.

§ 4 Afsluiting contract/registratie

4.1 Deelname aan het spel vereist een aanvraag voor registratie van een gebruikersaccount (vanaf hier "account"). Registratie van deelnemers vindt online plaats door een registratieformulier in te vullen en met deze dienstvoorwaarden akkoord te gaan door tijdens de registratieprocedure te klikken op een selectievakje. Deze dienstvoorwaarden kunnen worden afgedrukt of opgeslagen op een duurzaam opslagmedium alvorens het registratieformulier te verzenden.

4.2 Alle velden op het registratieformulier die als "verplicht" staan aangegeven, dienen te worden ingevuld. Alle velden op het registratieformulier, ongeacht of deze verplicht of vrijwillig worden ingevuld, dienen juist te worden ingevuld. Na registratie dient de deelnemer een e-mailadres op te geven waarop hij kan worden bereikt.

4.3 Elke deelnemer mag zich maar registreren voor en gebruikmaken van één account. Registratie voor en gebruik van meerdere accounts (zogenaamde "multi-accounts") is ten strengste verboden. Inbreuk op deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer van het spel.

4.4 Er bestaat geen wettelijke aanspraak op de aanmaak van een account en/of deelname aan het spel en de aanvullende diensten.

4.5 Tijdens de registratieprocedure voor het spel kiest de deelnemer een gebruikersnaam waaronder hij wordt geregistreerd als deelnemer aan het spel. Het is ten strengste verboden om een naam te kiezen met inhoud die oorlog en/of geweld verheerlijkt of pornografisch, racistisch, opruiend, aanstootgevend of anderszins illegaal is. Inbreuk op deze clausule geeft Bytro Labs het recht om de deelnemer onmiddellijk van het spel uit te sluiten.

4.6 Het contract tussen Bytro Labs en de deelnemer inzake het gebruik van het spel wordt afgesloten zodra Bytro Labs akkoord gaat met de aanvraag van de deelnemer voor de registratie van een account. Bytro Labs kan het aanbod uitdrukkelijk of middels configuratie van het account accepteren. Bytro Labs bevestigt ontvangst van de aanvraag van de deelnemer door een e-mail te verzenden naar het e-mailadres dat is opgegeven op het registratieformulier. Deze bevestiging is geen bindende acceptatie van het aanbod. De bevestiging kan echter samen worden verzonden met een dergelijke acceptatie.

4.7 Er bestaat geen wettelijke aanspraak op de aanmaak van een account of voor acceptatie van de eventuele aanvraag van de deelnemer voor de aanmaak van een account. De deelnemer mag zijn account niet overdragen aan derden.

§ 5 Recht op intrekking

Instructies voor het recht op intrekking:

De deelnemer mag zijn aanvraag voor de afsluiting van een contract (inzake deelname aan het spel) en alle andere opdrachten voor niet-kosteloze functies en toepassingen binnen twee weken in tekstvorm (dat wil zeggen via een brief, telefax of e-mail) intrekken. De deelnemer hoeft hierover geen uitleg te geven. Deze tijdslimiet van twee weken begint als de deelnemer deze instructie over het recht op schriftelijke intrekking heeft ontvangen, maar niet vóór de afsluiting van het contract en niet voordat Bytro Labs heeft voldaan aan haar informatieverplichtingen krachtens Sect. 312c (2) 1 BGB, Sect. 1 (1), (2), (4) BGB-InfoV en haar verplichtingen krachtens Sect. 312e (1) 1 BGB, Sect. (3) BGB-InfoV. Het is voldoende om de intrekking binnen de tijdslimiet te verzenden.

De intrekking dient te worden gericht aan:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Duitsland

E-Mail: [email protected]

Consequenties van intrekking:

Bij een geldige intrekking dienen beide partijen de ontvangen diensten te retourneren en eventueel de genoten voordelen te restitueren. Indien de deelnemer de diensten niet volledig kan retourneren of de deelnemer deze slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand kan retourneren, is de deelnemer eventueel verplicht om tot op deze hoogte compensatie te verrichten. Aan alle verplichtingen inzake de betaling van compensatie dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Deze tijdslimiet begint voor de deelnemer met de verzending van de kennisgeving inzake intrekking en voor Bytro Labs met de ontvangst daarvan.

Einde van recht op intrekking:

Het recht op intrekking eindigt voorbarig indien met instemming van de deelnemer volledig aan het contract is voldaan voordat de deelnemer gebruik heeft gemaakt van zijn recht op intrekking.

Einde van instructies voor het recht op intrekking

§ 6 Toegang tot het spel /illegale verstoringen

6.1 Geregistreerde deelnemers aan het spel kunnen zich op het spelplatform aanmelden bij het spel met hun gebruikersnaam, nadat ze de respectieve URL op internet hebben opgehaald. Het automatisch openen van spelaccounts is verboden. Aanmelding op het account is alleen toegestaan via de startpagina van het spel. De deelnemer mag alleen gebruikmaken van normale browsers plus de software die door Bytro Labs wordt geleverd. De deelnemer mag geen maatregelen treffen of gebruikmaken van mechanismen of software in combinatie met de website, die de functies of het verloop van het spel kunnen beïnvloeden. De deelnemer mag geen maatregelen treffen die de technische capaciteit van Bytro Labs op onacceptabele of buitensporige wijze kunnen belasten. De deelnemer mag in het bijzonder geen content van Bytro Labs blokkeren, overschrijven of wijzigen, tenzij Bytro Labs daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

6.2 Verder zijn de deelnemers verplicht om zich aan alle wetten en regelgevingen te houden wanneer zij het spel op enigerlei wijze gebruiken. De deelnemer mag in het bijzonder geen content publiceren die oorlog en/of geweld verheerlijkt, pornografisch, racistisch of anderszins van illegale aard is, noch mag hij content publiceren die inbreuk kan maken op de rechten van derden.

6.3 Bytro Labs streeft naar een beschikbaarheid van het spel van 80%, genomen als een jaarlijks gemiddelde. Uitgesloten hiervan zijn perioden waarin de servers van het spel niet toegankelijk zijn vanwege omstandigheden die niet binnen de verantwoordelijkheid van Bytro Labs vallen (dat wil zeggen overmacht). Tevens uitgesloten zijn perioden van onderhoud, tijdens welke toegang tot de servers van het spel niet mogelijk is.

6.4 Bytro Labs levert het spel online via een webbrowser. Bytro Labs levert geen software die de deelnemer mogelijk op zijn lokale computer nodig heeft om deel te kunnen nemen aan het spel, en Bytro Labs biedt geen ondersteuning voor de configuratie of installatie van software op de lokale computer van de deelnemer die mogelijk noodzakelijk is om deel te nemen aan het spel. De deelnemer is er volledig verantwoordelijk voor om zijn computer in een staat te houden die het gebruik van het spel mogelijk maakt. Indien het spel op andere systemen wordt gespeeld, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons die op internet zijn voorbereid, kunnen de gebruiksmogelijkheden worden beperkt.

§ 7 Prijzen en betalingsvoorwaarden; betalingsdata

7.1 Na betaling krijgt de deelnemer de kans om aanvullende diensten te verwerven die niet beschikbaar zijn in de basisversie van het spel. Het type, de functie en de prijs van dergelijke aanvullende diensten worden vermeld op de website van het spel. Afhankelijk van hun functie kunnen dergelijke aanvullende diensten worden gekocht via een eenmalige betaling of door abonnementskosten te betalen. Deze niet-kosteloze aanvullende diensten stellen de deelnemer in staat om gedurende een bepaalde tijd en in overeenstemming met de spelregels van het spel bepaalde aanvullende functies te gebruiken. Omdat het spel op gezette tijden wordt doorontwikkeld en uitgebreid, behoudt Bytro Labs het recht voor om nieuwe aanvullende diensten aan te bieden, het aanbod van bepaalde aanvullende diensten te stoppen of bepaalde aanvullende diensten aan te bieden in de basisversie van het spel. Indien de deelnemer betalingen heeft verricht voor aanvullende diensten gedurende een bepaalde periode in de toekomst en hij hier geen gebruik van kan maken (omdat de diensten niet langer worden aangeboden en/of tevens worden aangeboden in de basisversie van het spel), biedt Bytro Labs naar keuze van de deelnemer andere aanvullende diensten als vervanging of restitueert zij de deelnemer pro rata. In de bovenstaande gevallen heeft de deelnemer het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Alle andere aanspraken van de deelnemer worden uitgesloten.

7.2 De kosten voor aanvullende diensten worden van tevoren betaald en zijn verschuldigd na activering van de diensten door de deelnemer. De kosten worden geïnd via de bankrekening of creditcard die door de deelnemer is opgegeven of die wordt aangesproken via passende betalingsmethoden.

7.3 Bytro Labs heeft het recht om haar prijzen permanent of tijdelijk te verlagen en om permanent of tijdelijk nieuwe producten, diensten of factureringsmethoden aan te bieden. Bytro Labs heeft verder te allen tijde het recht om de prijzen te wijzigen, mits zij zes weken van tevoren een schriftelijke kennisgeving met deze strekking heeft doen uitgaan, of mits zij de deelnemer heeft geïnformeerd via een e-mail naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft opgegeven. Indien de deelnemer binnen zes weken na kennisgeving over de prijswijziging geen bezwaar maakt tegen de prijswijzigingen, wordt de nieuwe prijs van kracht. De contractuele relatie wordt dan voortgezet met de nieuwe voorwaarden/prijzen. Bij de kennisgeving van de deelnemer over de wijzigingen informeert Bytro Labs de deelnemer over de mogelijkheid van bezwaar en de wettelijke consequenties, met name de wettelijke consequenties die voortvloeien uit het niet indienen van een bezwaar. Indien de deelnemer op tijd bezwaar maakt, mogen beide partijen het contract beëindigen mits zij hiervan één maand van tevoren een kennisgeving hebben doen uitgaan. Tot beëindiging blijven de eerdere tarieven en prijzen van kracht. Alle betalingen voor diensten met betrekking tot de periode na het van kracht worden van de beëindiging worden pro rata gerestitueerd. Alle andere aanspraken van de deelnemer jegens Bytro Labs worden uitgesloten.

7.4 Bij te late betaling heeft Bytro Labs het recht om een rentepercentage te vragen dat 5% boven het op dat moment geldende basispercentage ligt. Bytro Labs heeft verder het recht om haar diensten onmiddellijk te staken en het respectieve account uit te schakelen en te deactiveren.

7.5 Indien door een tekortkoming van de deelnemer of door onvoldoende saldo op de bankrekening van de deelnemer afschrijvingen worden teruggedraaid en/of annuleringskosten in rekening worden gebracht voor de annulering van afschrijvingen, compenseert de deelnemer Bytro Labs voor alle annuleringskosten en andere kosten. Bytro Labs heeft het recht om deze annuleringskosten en andere kosten samen met de oorspronkelijke kosten af te schrijven van de rekening van de deelnemer. Indien betaling van de kosten geschiedt met een bankpas of creditcard en afschrijvingen worden teruggedraaid, brengt Bytro Labs servicekosten in rekening van EUR 9,00 per bankpas-/creditcardtransactie plus bankkosten, tenzij de deelnemer kan bewijzen dat er geen schade of aanzienlijk minder schade is veroorzaakt.

7.6 De deelnemer mag alleen verrekeningen uitvoeren indien hij een aanspraak heeft jegens Bytro Labs die Bytro Labs niet heeft betwist of die wettelijk bindend is verklaard door een besluit van de rechtbank. De deelnemer mag alleen betalingen inhouden indien hij een aanspraak heeft jegens Bytro Labs die haar oorsprong vindt in dezelfde contractuele relatie. De deelnemer heeft niet het recht om zijn aanspraken jegens Bytro Labs over te dragen aan derden.

§ 8 Duur en beëindiging

8.1 Alle contracten tussen de deelnemer en Bytro Labs worden aangegaan voor een onbeperkte duur, tenzij anderszins is overeengekomen. Indien het contract is aangegaan voor een onbeperkte duur, kunnen beide partijen het contract te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen.

8.2 Indien het contract inzake het gebruik of de levering van aanvullende diensten is overeengekomen middels een abonnement, wordt het abonnement automatisch voor dezelfde tijdsduur verlengd, tenzij het abonnement is beëindigd met een periode van 15 werkdagen, gerekend vanaf het einde van de termijn.

8.3 Het recht van beide partijen om het contract wegens gegronde redenen te beëindigen wordt niet beïnvloed door de bovenstaande bepalingen. Indien Bytro Labs verantwoordelijk is voor de buitengewone beëindiging van het contract, worden alle betalingen van de deelnemer voor diensten met betrekking tot de periode na het van kracht worden van de beëindiging pro rata gerestitueerd. De deelnemer heeft geen andere aanspraken, tenzij anders is voorzien in deze dienstvoorwaarden.

8.4 Bytro Labs mag het contract in het bijzonder wegens gegronde redenen beëindigen indien:

De deelnemer te laat is met het betalen van minstens EUR 10,00 ondanks twee aanmaningen

De deelnemer op verwijtbare wijze inbreuk maakt op wettelijke regels, deze dienstvoorwaarden en/of specifieke regels voor het gebruik van aanvullende diensten, en een dergelijke inbreuk in identieke of gelijksoortige vorm blijft bestaan ondanks een schriftelijke kennisgeving

8.5 Bij ernstige inbreuken kan het contract zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden beëindigd. Een ernstige inbreuk is een inbreuk waarbij het voor Bytro Labs onredelijk zou zijn om nog langer aan het contract gebonden te zijn en omvat onder andere de volgende situaties:

a De deelnemer begaat een strafrechtelijke overtreding

b De deelnemer overtreedt het verbod op multi-accounts (zie §4, lid 4.3 hierboven)

b De deelnemer overtreedt het verbod op niet-toegestane scripts (zie §6, lid 6.1 hierboven)

d De deelnemer verstrekt onjuiste informatie over registratie (zie §4) of na betaling voor niet-kosteloze functies en toepassingen (zie §7).

8.6. Elke beëindiging dient op schrift te zijn gesteld om van kracht te zijn; een e-mail is voldoende om aan deze eis te voldoen. Bij buitengewone beëindiging van het contract dienen de redenen van beëindiging te worden vermeld.

§ 9 Auteursrecht

De deelnemer blijft eigenaar van alle rechten die hij mogelijk heeft op de content die hij beschikbaar stelt in het spel. Door content beschikbaar te maken op het spelplatform, verleent de deelnemer Bytro Labs kosteloos een niet-exclusieve licentie om dergelijke content ten toon te stellen, te vermenigvuldigen en wereldwijd openbaar te maken op het spelplatform. Bytro Labs krijgt geen verdere rechten om de content te gebruiken die beschikbaar wordt gesteld door de deelnemer. De licentie wordt beëindigd indien de deelnemer de gegenereerde content verwijdert van het spelplatform.

§ 10 Gegevensbescherming

Bytro Labs heeft het recht om persoonlijke gegevens elektronisch op te slaan teneinde naleving van de spelregels, deze dienstvoorwaarden en het toepasselijk recht te controleren. Verder kunnen persoonlijke gegevens worden vergaard, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de implementatie van het contract, met inbegrip van facturering. Ook opgeslagen worden IP-adressen en gegevens over de tijd en het type gebruik van de website, het e-mailadres dat de deelnemer heeft opgegeven op het registratieformulier en verdere gegevens die de deelnemer heeft verstrekt in zijn profiel. Verder heeft Bytro Labs het recht om persoonlijke gegevens van deelnemers zonder verdere toestemming van de deelnemer te gebruiken voor zover dat door de wet wordt toegestaan teneinde de deelnemer te voorzien van informatie over producten van Bytro Labs, mits de deelnemer geen bezwaar heeft gemaakt tegen dergelijk gebruik van zijn gegevens. De deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken.

Hier vindt u het volledige privacybeleid van Bytro Labs.

§ 11 Aansprakelijkheid voor content

Het spel dient als een platform waarop deelnemers met elkaar kunnen communiceren. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke communicatie en voor verdere content die door de deelnemers beschikbaar wordt gemaakt op de internetsite. Bytro Labs is niet verantwoordelijk voor content die door deelnemers beschikbaar is gemaakt op het platform of anderszins op de internetsite van het spel indien deze pornografisch, racistisch, aanstootgevend of anderszins illegaal is. Hetzelfde geldt voor content die op andere wijzen inbreuk maakt op de rechten van derden. Een inbreuk kan leiden tot de onmiddellijke verwijdering en/of blokkering van de relevante content en/of het account van de deelnemer en tot de uitsluiting van de deelnemer van het spel door beëindiging van het contract met de deelnemer. Bytro Labs is niet verantwoordelijk voor de content van andere sites van derden die toegankelijk zijn via links op de site van het spel. Bytro Labs beheert deze sites niet en doet uitdrukkelijk afstand van de content hiervan.

§ 12 Aanspraken op basis van defecten; beperking van aansprakelijkheid

12.1 Bytro Labs biedt het spel uitsluitend aan als de op dat moment actuele versie. De deelnemer kan niet claimen dat een bepaalde staat of functionele status van het spel en/of aanvullende diensten wordt gehandhaafd of bereikt. De deelnemer is zich ervan bewust dat het spel en/of de aanvullende diensten, zoals alle andere software, nooit volledig vrij kunnen zijn van fouten. Daarom worden het spel en/of de aanvullende diensten alleen maar als defect beschouwt indien het defect langdurig ernstige gevolgen heeft voor de bruikbaarheid.

12.2 De deelnemer dient alle significante defecten in het spel of andere diensten of leveringen van Bytro Labs te documenteren; hij zal deze schriftelijk melden en doen vergezellen van een logboek met de weergegeven foutmeldingen. Alvorens een potentiële fout te melden, zal de deelnemer de instructies en andere hulpprogramma's voor probleemoplossing van Bytro Labs raadplegen (met name lijsten met veelgestelde vragen en forums voor het oplossen van problemen). De deelnemers doen hun uiterste best om Bytro Labs te ondersteunen bij pogingen tot het elimineren van fouten.

12.3 De deelnemers informeren Bytro Labs na ontdekking onverwijld schriftelijk over fouten. Klaarblijkelijke defecten van goederen, met inbegrip van virtuele goederen, dienen binnen twee weken van ontvangst van de goederen schriftelijk bij Bytro Labs te worden gemeld. Aan de tijdslimiet wordt voldaan indien de melding binnen deze periode wordt verzonden. Defecten dienen na ontdekking onverwijld te worden gemeld. Indien er binnen de tijdslimiet geen kennisgeving is ontvangen, vervallen alle aanspraken op basis van dergelijke defecten. Voor de eigen bescherming van de deelnemer en om bewijstechnische redenen wordt de deelnemer geadviseerd om dergelijke meldingen schriftelijk (dat wil zeggen via telefax, brief of e-mail) in te dienen bij Bytro Labs.

12.4 Bytro Labs is niet aansprakelijk voor defecten die worden veroorzaakt door externe gebeurtenissen, verwerkingsfouten van de deelnemer, overmacht of manipulaties die niet door Bytro Labs worden uitgevoerd of aan Bytro Labs kunnen worden toegeschreven.

12.5 Bytro Labs geeft geen garanties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.6 Bytro Labs is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze opzettelijk of door grove nalatigheid is ontstaan. Bytro Labs is aansprakelijk voor gegeven adviezen voor zover deze direct betrekking hebben op het spel.

12.7 De bovenstaande beperkingen in 12.6 zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid voor persoonlijke schade aan het leven, het lichaam en de gezondheid. Ze zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van een inbreuk op een garantie. Ze gelden niet bij inbreuken op primaire verplichtingen (bijvoorbeeld contractuele plichten, waarbij naleving van speciaal belang is voor de uitvoering van het contractuele doel en waarop de cliënt als partij in dit contract legitiem mag vertrouwen) of essentiële verplichtingen. De aansprakelijkheid van Bytro Labs volgens de wetten voor productaansprakelijkheid en Sect. 44 a TKG blijft ongewijzigd.

12.8 Aansprakelijkheid voor inbreuk op een essentiële verplichting is beperkt tot de schade die redelijkerwijze kon zijn voorzien. De schade die kan worden voorzien, is beperkt tot EUR 20,00 per account.

12.9 De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn tevens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel, werknemers, assistenten, plaatsvervangende agenten, bijdragers, vertegenwoordigers, organen, aandeelhouders van Bytro Labs en hun leden.

§ 13 Verdere plichten en verplichtingen van deelnemers

13.1 De deelnemer is zich ervan bewust dat hij het spel samen met vele andere deelnemers gebruikt en tijdens het gebruik van de aanvullende diensten met verschillende deelnemers communiceert. Om het spel op een leuke manier te kunnen ervaren, is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de regels van het spel houdt. De deelnemers gaan akkoord met de regels van het spel en de dienstvoorwaarden, die bindend zijn. De deelnemers volgen de instructies van Bytro Labs op, die worden verstrekt door de toezichthouder van het spel. Daarnaast zullen de deelnemers geen handelingen uitvoeren die de werking van het spel en/of de aanvullende diensten kunnen verstoren en een leuke spelervaring in de weg kunnen staan.

13.2 De deelnemers mogen het spel niet gebruiken voor commerciële en illegale doeleinden.

13.3 Bytro Labs is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens op de lokale computer van de deelnemer ten gevolge van de installatie van software die niet door Bytro Labs is geleverd.

13.4 De deelnemer is verplicht om alle toegangsgegevens voor het spel (aanmelding, wachtwoorden, enzovoort) strikt vertrouwelijk te houden. Hij informeert Bytro Labs terstond als hij erachter komt of het vermoeden heeft dat een onbevoegde derde in het bezit is van zijn toegangsgegevens. De deelnemer mag geen accounts of toegangsgegevens van andere deelnemers gebruiken. Indien een derde door een fout van de deelnemer gebruikmaakt van het spel met de toegangsgegevens van de deelnemer, is de deelnemer aansprakelijk voor de ontstane kosten en schade. Alle toegang via de toegangsgegevens van een deelnemer wordt beschouwd als toegang door de betreffende deelnemer zelf. Bytro Labs wijst erop dat wachtwoorden om veiligheidsredenen regelmatig moeten worden gewijzigd.

13.5 Indien Bytro Labs reden heeft om aan te nemen dat een onbevoegde derde in het bezit is van toegangsgegevens, kan Bytro Labs zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid te aanvaarden en altijd geheel handelend naar eigen inzicht zonder voorafgaande kennisgeving de toegangsgegevens wijzigen of het respectieve account blokkeren. Bytro Labs zal de rechtmatige deelnemer terstond informeren en op verzoek de nieuwe toegangsgegevens onverwijld aan hem doorgeven. De deelnemer kan niet eisen dat zijn initiële toegangsgegevens worden hersteld.

13.6 Bytro Labs beschermt haar systemen tegen virussen. De deelnemer erkent echter dat virussen nooit volledig kunnen worden uitgesloten. De deelnemer is zich ervan bewust dat onbevoegde derden zonder toestemming van Bytro Labs namens Bytro Labs e-mails kunnen sturen zonder dat Bytro Labs daar weet van heeft, en dat dergelijke e-mails virussen, zogenaamde spyware of links naar websites met virussen of spyware kunnen bevatten. Bytro Labs kan dergelijk gedrag niet voorkomen. De deelnemer controleert daarom alle binnenkomende mail die door Bytro Labs is verzonden op virussen alvorens deze te openen. Dit geldt tevens voor e-mails die zijn verzonden door andere deelnemers.

13.7 Bytro Labs communiceert normaliter met de deelnemer via e-mail, tenzij anders is voorzien in deze dienstvoorwaarden of andere overeenkomsten. De deelnemer zorgt ervoor dat hij alle e-mails die naar Bytro Labs zijn verzonden ontvangt op het adres dat hij op het registratieformulier of op een latere datum bij Bytro Labs heeft ingediend. In het bijzonder configureert hij de spamfilter dienovereenkomstig en controleert hij dit adres regelmatig op binnenkomende mail. Bytro Labs kan kiezen voor andere afdoende communicatiemiddelen.

§ 14 Wijzigingen in deze dienstvoorwaarden

14.1 Bytro Labs behoudt het recht voor om in de toekomst wijzigingen in deze dienstvoorwaarden aan te brengen indien dit noodzakelijk blijkt en indien de deelnemer erop kan vertrouwen dat hij hierdoor niet in een nadelige positie wordt gebracht.

14.2 De deelnemer wordt ten minste twee weken voor het van kracht worden van de wijzigingen op passende wijze schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen in de dienstvoorwaarden. Kennisgeving vindt normaliter plaats tijdens de volgende aanmelding van de deelnemer.

14.3 De deelnemer kan binnen één maand na kennisgeving bezwaar maken tegen een wijziging of amendement van de dienstvoorwaarden. Indien de deelnemer op tijd bezwaar maakt, mogen beide partijen het contract beëindigen mits zij hiervan één maand van tevoren een kennisgeving hebben doen uitgaan. Verdere beëindigingsrechten blijven ongewijzigd. Betalingen voor diensten na het van kracht worden van de beëindiging worden pro rata gerestitueerd. Indien de deelnemer binnen één maand na kennisgeving geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de dienstvoorwaarden, wordt de wijziging of de aanpassing van de dienstvoorwaarden van kracht voor de respectieve deelnemer.

§ 15 Rechtsgebied/toepasselijk recht/schriftelijke vorm

15.1 Op deze dienstvoorwaarden en alle contracten die onder deze dienstvoorwaarden worden afgesloten, alsmede alle aanspraken die hieruit voortvloeien, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitgesloten.

15.2 Indien een van de bepalingen in deze dienstvoorwaarden onwettig, ongeldig of om wat voor reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

15.3 Alle wijzigingen en amendementen in het contract tussen Bytro Labs en de deelnemer en in alle aanvullende overeenkomsten dienen schriftelijk plaats te vinden. Ook alle wijzigingen in de eis voor schriftelijke vorm dienen schriftelijk plaats te vinden.

Hamburg, 17 augustus 2012

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Duitsland

E-mail: [email protected]

Managing Director: Tobias Kringe, Christopher Lörken

Statutaire zetel: Hamburg

HR-nr. en commercieel register: HRB 118884, Amtsgericht Hamburg

BTW-nr.: DE263701383